Algemene voorwaarden

My Sunny Face Beloningssysteem

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Algemene Voorwaarden My Sunny Face Beloningssysteem • versie I • datum: 6 november 2012
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:

Artikel   1 – Definities My Sunny Face Beloningssysteem

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – De overeenkomst

Artikel   5 – Spelregels

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Levering en Uitvoering

Artikel   8 – Duur, opzegging en verlenging

Artikel   9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Klachten & Geschillen

Artikel 11 – Copyright

Artikel 1 – Definities My Sunny Face Beloningssysteem

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Abonnee: De (rechts)persoon met wie MySunnyFace een Overeenkomst heeft gesloten.

1.2       Diensten: De door MySunnyFace te verlenen diensten zoals beschreven op de website onder abonnementsvormen, waaronder het verschaffen van
toegang tot jouw persoonlijke omgeving

1.3       Gebruikersaccount: De gekozen gebruikersnaam met daarbij behorend wachtwoord waarmee de abonnee toegang krijgt tot de diensten

1.4       MySunnyFace: de onderneming MySunnyFace B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk

1.5       Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen MySunnyFace en de abonnee op grond waarvan MySunnyFace aan abonnee diensten verleent.

1.6       Systeem: Door MySunnyFace beheerde programmatuur en de website waarmee zij aan abonnee de diensten verleent.

1.7       Website: De websites www.mysunnyface.nl en www.mysunnyface.com

1.8       Webwinkel: De webwinkel, waarin bezoekers het aanbod van producten en diensten kunnen zoeken, raadplegen en deze producten en diensten kunnen bestellen.

1.9       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

My Sunny Face BV

Vestigingsadres:

E-mailadres: [vul hier uw e-mailadres in]

KvK-nummer: [vul hier uw KvK-nummer in]

Btw-identificatienummer: [vul hier uw btw-nummer in]

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MySunnyFace en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MySunnyFace en abonnee.

3.2       Voorwaarden voor deze overeenkomst is dat je volwassen bent of met instemming van jouw wettelijke voogd (ouders) handelt.

3.3       De algemene voorwaarden zijn op de website altijd online te raadplegen. Op verzoek zullen wij u deze schriftelijk (per mail) aan je verzenden.

3.4       MySunnyFace is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.5       Indien Abonnee de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat MySunnyFace tot vergoeding van kosten of schade hoeft over te gaan.

3.6       Het registreren van je gegevens op www.mysunnyface.nl houdt in dat je onze voorwaarden hebt gelezen en aanvaardt.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1       SunnyFace biedt haar diensten uitsluitend aan personen die ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen kunnen alleen met toestemming of onder toezicht van de ouder/verzorger gebruik maken van onze diensten.

4.2       Om gebruik te maken van de diensten van MySunnyFace moet de gebruiker een gebruikersaccount aanmaken via registratie

4.3       De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker middels zijn registratie op de website en het voldoen van de daarbij behorende betaling.

4.4       Een gebruikersaccount wordt alleen geactiveerd op voorwaarde dat de gebruiker alle noodzakelijke velden van het registratieformulier volledig, waarheidsgetrouw en juist invult, de algemene voorwaarden accepteert en instemt met het opslaan en gebruik van de persoonsgegevens overeenkomstig onze privacyverklaring.

4.5       Indien de gebruiker de overeenkomst heeft aanvaard, bevestigt MySunnyFace via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de MySunnyFace is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van deze aanvaarding door MySunnyFace geschiedt middels verzending van een activatiecode aan het de door de gebruiker opgegeven e-mailadres.

4.6       SunnyFace treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Voor elektronische betaling, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze privacy verklaring.

4.7       De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument via haar website duidelijke en inzichtelijke informatie verschaffen.

4.8       MySunnyFace heeft het recht om diensten van een derde partij of ondersteunende personen in te schakelen zolang dit niet nadelig is voor de gebruiker.

4.9       MySunnyFace heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Abonnee te weigeren.

Artikel 5 – Spelregels

5.1       Ouders zijn verplicht om het gebruik van ons product door minderjarigen te ondersteunen en te overzien.

5.2       Het is niet toegestaan om het gebruik van de diensten van onze website aan te wenden voor winstgevende of commerciële doeleinden. Dit is alleen toegestaan als SunnyFace u hier schriftelijke toestemming voor heeft verleent.

5.3       Iedere gebruiker verplicht zich onze diensten niet te misbruiken. Gebruiker dient in geen enkel geval aanstootgevende, illegale, racistische, gewelddadige of voor minderjarige schadelijke inhoud via de website te produceren.

5.4       Een gebruiker mag in geen geval een gebruikersnaam aanmaken die een dubbelzinnige, aanstootgevende of beledigende bedoeling heeft.

5.5       Berichten en discussies op ons forum mogen alleen worden aangemaakt om te communiceren over de inhoud op onze website en gebruikerservaringen te delen. In geen geval mogen andere gebruikers lastig worden gevallen, worden beledigd of anderszins onheus worden bejegend.

5.6       Het is niet toegestaan om zonder toestemming via onze website reclame te maken voor andere diensten of goederen of links naar andere websites te posten.

5.7       Inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt.

5.8       In het geval dat de gebruiker zich niet houdt aan bovenstaande spelregels, zal het gebruikersaccount door MySunnyFace gedeactiveerd worden, de gebruiker worden verwijderd en een nieuwe registratie is niet toestaan.

5.9       SunnyFace doet haar uiterste best om haar site vrij te houden van ongepaste inhoud. Mocht de gebruiker een schending van deze spelregels en of de algemene voorwaarden opvallen dan wordt deze dringend verzocht dit te melden via onze klantenservice.

5.10     Indien bovengenoemde spelregels niet in acht worden genomen, dan kan dit leiden tot het beëindigen van de overeenkomst. MySunnyFace heeft het recht voor om de ongepaste inhoud die een gebruiker heeft geplaatst te verwijderen en de betreffende gebruiker vervolgens af te sluiten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1       Bij aangaan van een abonnement heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.2       Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de gebruiker dit schriftelijk (per email) aan ons kenbaar maken binnen de daarvoor gestelde termijnen genoemd in 6.1 en 6.4.

6.3       In het geval van herroeping van een abonnement binnen de daarvoor geldige termijn is MySunnyFace verplicht om het abonnementsgeld zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 30 dagen, aan je terug te betalen.

6.4       Bij de aankoop van producten via onze site heeft de gebruiker de mogelijkheid de goederen gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het bestelde product.

6.5       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het ontvangen product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.6       In geval van tijdige herroeping wordt de overeenkomst geannuleerd en wordt je verzocht de eventueel ontvangen goederen te retourneren.

6.7       Producten die reeds je heeft betaald en waarvoor je je beroept op herroeping, zal door MySunnyFace, na de eventuele retour ontvangst, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, aan je worden terugbetaald en komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.

6.8       Het beroep op herroepingsrecht is niet mogelijk indien de gebruiker ons daar niet binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk van in kennis heeft gesteld

6.9       Herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten:

*  die door SunnyFace tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk);
*  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
*  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
*  die snel kunnen bederven of verouderen;
*  voor losse kranten en tijdschriften;
*  die zijn beschadigd of niet in originele verpakking worden geretourneerd

6.10      Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor abonnementen die zijn aangegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument waarbij de abonnee reeds gebruik heeft gemaakt van de diensten van MySunnyFace voordat zijn bedenktijd is verstreken.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn allen inclusief btw.

7.2       Gedurende de abonnementsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.3       MySunnyFace is in alle gevallen gerechtigd haar prijzen aan te passen en dit duidelijk op de website te communiceren aan haar bezoekers met inachtneming dat deze pas in kunnen gaan bij verlenging van het abonnement.

7.5       Het abonnementsgeld kan alleen betaald worden via de mogelijkheden aangegeven op onze website.

7.6       MySunnyFace zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot het aangaan van abonnementen.

7.7       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.8       MySunnyFace zal geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.9       MySunnyFace spant zich in om haar diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

7.10     MySunnyFace behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten. Zij zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

7.11      MySunnyFace kan de diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien abonnee gebruik wenst te maken van deze modules dient zij hierover nadere afspraken te maken met MySunnyFace.

7.12      MySunnyFace verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Abonnees worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten en nieuwe producten van MySunnyFace. Tenzij een abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de abonnee gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

7.13      MySunnyFace dient het abonnement na afloop van de overeengekomen periode zonder aanvullende voorwaarden te beëindigen, zonder dat daarvoor opzegging van de abonnee is vereist.

7.11      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MySunnyFace tot het moment van bezorging aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel  8 – Duur, opzegging en verlenging

8.1       De gebruiker kan een overeenkomst die voor de abonnementsperiode is aangegaan en die strekt tot het beschikbaar stellen van diensten, te allen tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode. Restitutie van het abonnementsgeld hierbij niet mogelijk.

8.2       De gebruiker hoeft een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het gebruik van de diensten van de ondernemer, tegen het einde van de overeengekomen duur nooit schriftelijk op te zeggen en mag door MySunnyface niet stilzwijgend worden verlengd. De gekozen abonnementsperiode  loopt altijd automatisch af zonder dat daar opzegging voor nodig is.

8.3       Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan kan alleen worden verlengd als de gebruiker deze verlengde overeenkomst goedkeurt en overgaat tot betaling van deze verlenging.

Artikel  9 – Aansprakelijkheid

9.1       MySunnyFace is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of misbruiken van onze diensten.

9.2       MySunnyFace is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van MySunnyFace en onderbrekingen of storingen in de stroom-  en/of telecommunicatievoorzieningen.

9.3       Wanneer de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft een abonnee het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat MySunnyFace tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

9.4       De verantwoordelijkheid voor alle data, informatie, foto’s, berichten of ander materiaal dat wordt opgeslagen, overgedragen of gepubliceerd via MySunnyFace ligt volledig bij de persoon van wie deze inhoud afstamt.

9.5       MySunnyFace doet haar uiterste best om inhoud, data en berichten die gebruikers opslaan op onze website te controleren. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen ongepaste inhoud door gebruikers op onze site geplaatst wordt. MySunnyFace draagt om die reden geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid, gepastheid, kwaliteit en rechtsgeldigheid van deze inhoud.

9.6       MySunnyFace kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het door een gebruiker plaatsen van inhoud die de rechten van derde partijen schendt (auteursrechten, vertrouwelijke zakelijke informatie, eigendomsrechten etc.)

9.7       Schadeclaims tegen SunnyFace worden afgewezen tenzij er door de medewerkers van SunnyFace met opzet of met grove nalatigheid gehandeld is.

9.8       Bij het aangaan van een abonnement verklaar je dat jij MySunnyFace schadeloos stelt of vrijwaart van claims of aanspraken van welke aard dan ook, die door derde partijen tegen jouw gemaakt worden naar aanleiding van de inhoud die je opslaat, publiceert en of overdraagt via de diensten van MySunnyFace.

9.9       MySunnyFace streeft ernaar 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn. In het geval van werkzaamheden of technische storingen kan het voorkomen dat de toegang tijdelijk niet of beperkt mogelijk is. SunnyFace neemt geen verantwoordelijkheid en kan geen garantie bieden voor storingen waardoor het gebruik van onze diensten beperkt worden.

Artikel 10 – Klachten en Geschillen

10.1      SunnyFace beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure via de klantenservice op onze website.

10.2      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MySunnyFace, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3      Bij SunnyFace ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5      Op overeenkomsten tussen MySunnyFace en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1      Het is niet toegestaan om onze SunnyFace website of delen ervan te kopiëren, veranderen, verspreiden, of er afgeleide werken van te maken.

11.2      Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot MySunnyFace.nl, ons logo en gebruikte karakters, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij MySunnyFace B.V. MySunnyFace behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

11.3      De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij MySunnyFace en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MySunnyFace is niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Reacties zijn gesloten.